Shareholding

balls

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 czerwca 2022 r.

Published 2022-06-03

Zarząd ESCOLA S.A. z siedzibą: ul. Chłodna 22a/14, 00-891 Warszawa, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 czerwca 2022 r., godz. 10.30. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawach:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego:
   1. Spółki za 2021 rok,
   2. Grupy Kapitałowej ESCOLA S.A. za 2021 rok;
  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności:
   1. Spółki za 2021 rok,
   2. Grupy Kapitałowej ESCOLA S.A. za 2021 rok;
  3. przeznaczenia zysku za 2021 rok;
  4. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za 2021 rok;
  5. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2021 rok;
  6. zmiany uchwały z dnia 4 lutego 2022 r., w sprawie wprowadzenia w Spółce programu opcyjnego (ESOP) oraz ustalenia jego zasad;
  7. zmiany Statutu Spółki;
  8. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
 5. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Na podstawie art. 402 § 2 k.s.h. podaje się do wiadomości projekt zmian w zakresie art. 3 i art. 3a Statutu Spółki:

 

W zakresie art. 3 poprzez dodanie po ust. 1 nowego ust. 2 w następującym brzmieniu:

„2. W celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółka może emitować papiery wartościowe imienne lub na okaziciela uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne).”

 

W zakresie art. 3a, poprzez zmianę dotychczasowego brzmienia ust. 1:

„1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie do 11 lutego 2022 r. (kapitał docelowy).”

 

na proponowane brzmienie art. 3a ust. 1:

„1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie do 11 lutego 2025 r. (kapitał docelowy). W ramach podwyższenia kapitału zakładowego, Zarząd może emitować warranty subskrypcyjne.”

 

MSiG nr 107 (6506) z 3 czerwca 2022 r.
Poz. 30030 https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow

Opublikowano 03-06-2022

Published 2023-06-02

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki - 1 lipca 2024 r.

Published 2024-06-10

Zarząd ESCOLA S.A. z siedzibą: ul. Chłodna 22a/14, 00-891 Warszawa, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 1 lipca 2024 r., godz. 10.30. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad;
 4. Podjęcie uchwały w sprawach:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego:

1)     Spółki za 2023 rok,

2)     Grupy Kapitałowej ESCOLA S.A. za 2023 rok;

  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności:

1)     Spółki za 2023 rok,

2)     Grupy Kapitałowej ESCOLA S.A. za 2023 rok;

  1. Pokrycia straty za 2023 rok;
  2. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za 2023 rok;
  3. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2023 rok;
  4. zmiany uchwały z dnia 30 czerwca 2023 r., w sprawie wprowadzenia w Spółce programu opcyjnego (ESOP) oraz ustalenia jego zasad.
 1. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

MSiG nr 111 (7013) z 10 czerwca 2024 r.
Poz. 28376 https://wyszukiwarka-msig.ms.gov.pl/